closeTerug naar inventaris

Transcriptie

30

Van Ambarna onder dato 29„e Seprb: A„o 1737.

sijn Ed:e voldaan, als dewelke hij geduurende sijn

regeering niet weijnig met het opwerpen der aarde

wallen, graven van gragten, dragen van steenen, &:a

afgemat en gefattigeerd had.

A:o 1689. verkreeg opgem: Ed:e H:r Dirk de Haas de Carac„

„ter van Extraord:s raad van India en Commissaris over

de drie Oosterse provintie Ambon, Danda en Ternaten.

A:o 1691 den 8:e maart verscheen alhier den Ed=n H:r Extraord:s raad van India Nicolaas

schagen, om de voorm: Ed: H:r de haas in dit gouvernem:t E: vervangen als, dewelke

volgens aanschrijvens van de H=ren major:s de generaale taaken op Ratavia most helpen betrieren.

En is in gevolge van dien de voorm: dnEE: Heer, schager

op den 16:e Meij desselven jaars tot den 25:e gouverneur

van Ambon geauthoriseert en de veel ged: H:r de Haas

dien selven dag uijt deese provintie na Macassar geste„

„vend; welke praesidie sijn Ed:e door de Hooge regeering

aanbevoolen was, in sijn te rug heijte na Batavia

als Commissaris te visiteeren

De Ed:e H:r Nicolaas Schagen ’t gouvernem: van Am„

„bon soodanig aangenoomen hebbende, heeft ’t selve te

gelijk met sijn leven afgeleijd op den 7:' Julij 1696. als

wanneer sijn Ed:e aan een slaapsiekte even voor twaalf

uuren in den Heere ontslaapen is.

Dan welke tijd tijd af den E. Oppercoopman Cornelis

stul

6