closeTerug naar inventaris

Transcriptie

707.

31/

Van Amboina onder dato 29:e Septb:r A.o 1707.—.

stul als gesaghebber de saaken van Ambon waarge„

„noomen ende gedirigeert heeft.

_:o tot

A:o 1697. den 2:e April wanneer door de 26:e gouv: in

Ambon aangeland is, den Ed:le H:r Extraord:s raad van

India Willem Oem van Wijngaarden, dewelke daags

daar aan op den 3:e April in d:o Chergie is geauthoriseert

geworden

Hebbende geregeert tot a:o 1701: wanneer den selven

op sijn versoek sijn verlossing na Batavia geobtineerd

hebbende op den 20:e April tot sijn Ed:s vervanger ontfing

den Ed:e H:r Balthazar Coijet: gouv: van Banda,

die op den Junij daar aan voor den 27: gouv: Ambon

geauthoriseert zijnde, soo is bovengem: Ed:e H:r

van Wijngaarden dienselven dag na Batavia

onder zeijl gegaan

Gouvernem: van de E:r Coijet heeft geduurt tot

den 18:e April 1706. wanneer in de provintie van Am„

bon verscheenen is den Ed:e H:r raad Extraordinaris van

India Adriaan vander stel, als door haar hoog Ed:s

gesteld weesende om de H:r Coijet, dewelke sijn versogte

dimissie na Batavia geaccordeert was, te vervangen

De