closeTerug naar inventaris

Transcriptie

17.

33

Van Amboina onder dato 29„e Septb:r 1707.

slegten stand als eenelijk aan de zeekant van den op den

anderen gelegde steenen opgerigt weesende, zeedert is

het allenskens defen liver gemaakt, tot onder de Regeering

van de H:r Artus Gijsels, wanneer ’t selve aar de wallen

agter de guardijnen, en buijten om water gragten gekre„

„gen heeft, a:o 1657. zijnde 2. zeepunten van ’t selve

uijtgelegt, en een goed gedeelte vergroot, soo is daar a:o 1679.

ook een ruijm muur omgetrokken, die daarenboven

met water gragten voorsien is, hoedanig gen:d fortresse

althans nog staat boven op den Noodenberg ten N.o O.

van dit Casteel gelegen, is a:o 1653 uijt vermoeden dat den

vijand van meening was, deselve in te neemen, ook

een fortresse opgeworpen voorbaat gen:d dog a:o 1656.

wederom gedemolieert

A:o 1626. is opde smallen hals van de pas Paquala

een redout gestigt Middelburg gen:d, den welken vervallen

zijnde, daar weder a:o 1686. een nieuwe d:o onder desel„

„ve naam opgeregt zijnde.

T Comptoir Mila.

A:o 1600 is door de Hollanders in deese landen ver„

van

„scheijnende, een fortie op de strand, Caijtetto gestigt gen:t

’t Casteel van verre.

A:o 1615