closeTerug naar inventaris

Transcriptie

38/

Van mboina onder dato 3: Octb:r 1707:

septb:r, den 30. daar aan in duplicaat per den borger

redenen waarom„

me dit Galjoot nog

Joannes Michault en de Chialoup van desselfs schoon

eenige tijd aange„

houden is.

Vader den Nederlands borger Capitain in deese provin„

„tie Jochum Engel, tot uw: Hoog Ed:s afgeschikt, dat

het Galjoot De zeehaan nog eenige weijnige dagen

stond aangehouden te werden, ten eijnde daar meede daar

mede uw: Hoog Ed:s konde werden toegebragt, seeker

proces door den Ondercoopman en guarnisoen boek

houder Willem du Bieu waarneemende het ampt

van fiscaal, gesustineert, voor deesen E. Agtb:

raad van Justitie, tegens de Cooplieden Gerardus

Lindeborn, en Huijbert de Vlieg, over een rijsmaat

van Honimoa gesonden, en aan deese hoofdplaat„

„se bevonden met een dubbelde bodem voorsien te

weesen; Tis dan sulx, dat, dat proces in staat van

wijsen geraakt zijnde, onder dato 7:e deeser door

voorm=te Agtb: raad van Justitie, als niet gequalifi„

„ceert weesende omme eenig proces beraakende

Cooplieden in den dienst van de E. Comp: in deese

provintie, uijt wijsens uw: Hoog Ed:s geeerde ordre,

gestatueert bij derselver gerespecteert schrijven aan

deese regeeringe in dato 23:e feb: 1694. te decideeren,

aan den E: Agtb: raad van Justitie tot Batavia

ter decisie gerenvooijeert is, gelijk het gem: voldongen

proces