closeTerug naar inventaris

Transcriptie

391

Van Amboina onder dato 170: Octb:r 1707.

proces behoorlijk versegelgelt; en gesubschribeert, als

nu tot uw Hoog Ed:s wert overgesonden, om door uw

Hoog Ed:s dan wel den E Agtb: raad van Justitie voorm: ten geleijde van

een beslooten

daar meede gehandelt te werden, als bevinden sullen

proces dient dit

briefie.

regt en billijk te zijn; wij hebben dan eenlijk goedge„

dagt dit nabriefie te rigten ten geleijde van dat proces,

welkers gront gelegt is, in de maand Januarij deeses

grontlegging van

selve proces.

jaars, wanneer van ’t Comp=r Honimoa onder meer

andere maaten en gewigten, ter jaarlijxe eijkking aan

deese hooft plaatse gesonden, geweest is, een rijs maat

van 75. lb: van welke maat den gouverneur kond„

„schap bekoomen hebbende, dat die vals en met een

dubbelde bodem voorsien soude zijn: had sijn Ed:e geordonneert

dat die maat door twee leeden uijt den Agtb: raad van

Justitie alhier gevisiteert, en van haare bevintenis schrif„

daar omtrent in

den aanvang als

„telijk rapport gedaan soude werden, bij wiens overgelevert

nevens gehandelt

is.

berigt, dan ook te blijken quam, de voorm: rijs maat

van een dubbelde bodem voorsien was en dat die

maat in steede van 75: lb. niet meerder dan 69. lb. inge„

„held; daar af het onderstelt hooft ten voorm: Compt:

den Coopman Gerardus Lindeborn bij een briefie

gedateert den 15:e Januarij, als een saak van gevolg en

aangelegentheijd kennis gegeven, en berigt dierwegens

gevordert zijnde, ontfing den gouverneur van gem:

Lindeborn

9