closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Eenige lieden

dierwegen van

Honimoa ontboden

40

Van A Amboina onder dato 1:' Otb:r A„o 1707.

Lindeborn desselfs rescriptie, gedateert, den 18:e daar aan

daar bij de noteerde veel gem: maat nevens nog andere

drij aldaar ten Compt: berustende gevonden had, daar nog„

tans bij het transport van sijn predecesseur den Coop„

man Huijbert de Vlicq te blijken quaangeen andere

maaten, dan een van 80. lb. en een van 40: lb. aan„

hem getransporteert waaren, behalven dat hij Lindeborn

betuijgde, met voorsz: maat van 75. lb. de boode van

dat Eijland syn Randsoen maandelijx daar meede was

toegemeeten geworden, sonder ooijt vermerkt ofte ge„

„weeten te hebben, daar onder eenige vervalsing resi„

„deerde, gelijk dat een en ander bij vooren gem: brie„

„fies en onse Resolutie van den 25:e Januarij deeses jaars

uw Hoog Ed:s breeder sal konnen consteeren; als

meede dat wij omme agter de voorm: vervalling te

moogen koomen, verstaan hebben eenige persoonen

van dat Comptoir herwaarts te ontbieden, die

wij vermeende uijt de dagelijxe behandelinge der maa„

„ten, ter saake voorsz: eenige elucidatie soude konnen

geven, soo als onder anderen bevonden is den consta„

bel Ian Iansz: van der Berg en den Corporaal

Pieter Willemsz: vander smit dier wegens ijts wilte

in te brengen, welke persoonen in onse Cessie van

den 15:e Feb: daar aan hunne te gevene verklaaringen

zijnde