closeTerug naar inventaris

Transcriptie

91

Van Amboina onder dato 7=e Octb: 1707.

zijnde afgenoomen, mitsgs: ter voorm: resolutie geno„

die eenige elucidatie

hebbe gegeeven.

„teert, weesende, hebben wij daar over aandagtig besoui„

„queerende, goedgevonden en verstaan den Coopman en

fiscaal deeser provintie Huijbert de Vlieg te gelasten,

deesen aangaande Amptshalven sig nader te in formee„

waar op de fiscaal

de Vlieg sijn actie te

„ren, en voor den E. Agtb: raad van Justitie alhier tegens institueeren geor„

„donneert is.

den persoon van het presente onderstelt hoofd tot

Honimoa den Coopman Gerardus Lindeborn te proce„

deeren, als bevinden soude te behooren; intussen nu dat voorn:

fiscaal met het inwinnen van eenige documenten nog

besig was, ontfangt den Heer Gouverneur van dedagte

Coopman Lindeborn particulier schrijven van dato 12:e welke daarmeede

instaerIn

besig zijnde ontfangt

den Gouverneur schrij„

Meij jongstleden, daar bij hij Lindeborn tennsten quam,

vens van Lindeborr.

vermits in ’t ondersoek gedaan in cas subject door den fiscaal

deeser provintie, sijn slaaf soodanige vragen gedaan

waaren, welke hij sustineerde sijn eerte na quamen,

dienvolgende genoodsaakt was, daarinne te moeten voor„

tot sijn decergie.

„sien, met betuijginge hem voorsz: vals bevondene rijs

maat, door meerm: fiscaal de Vlieg was nagelaaten,

waaromme als niet anders wenschende tot redding

van sijn Eer, dan dat die saak aan den dag mogte

koomen, sijn Ed: versogt met nominatie van eenige

persoonen, die niet door den voorn: fiscaal de vlieg

maar door onpartijdige Lieden te willen onder drang van versoek van den selven.

Eede