closeTerug naar inventaris

Transcriptie

427:

t

Van Ambaina onder dato 2=e Octbr 1730.

Eede laaten Examineeren behalven ook nog soodanige

persoonen als na den draad der saake soude koomen te

vereijssen: alle ’t welke voorn: Coopman Lindeborn

volgens het andwoord briefie van den Heer Gouv: aan

hem geaccordeert zijnde, had sijn Ed:s tot het examinee„

„nen en hooren van voorsz: lieden expresse gecommitt:s

Ordre daar op gestelden secretaris van Politie Palthazar de Bruij„

tot de ondersoeling

„ne, benevens een Lid uijt den Agtb: raad van Justitie

door expresse Gec:t

alhier, zijnde geweest den borger Ioannes Michault,

geadsisteert met den secretaris van Justitie, die vijf

stuks verclaaringen van diverse persoonen ter saake

voorsz: ingewonnen, benevens een kort berigt over

die de verleende verkla„

ringe en een berigt

den inhoude van voorsz: verclaaringen, en nader aan„

van de kort en in

„houd van deselve

tooninge en openlegginge derselve, sijn Ed: inhandigt

overgeven.—.

hadde: soo als sijn Ed: daar na ook den 28: Julij jongst

leden, door den Coopman en fiscaal de papieren door

n

hem zedert den 15:e Feb: voorm: ingewonne, raaken

de meergn: vals bevonden rijs maat, verselt van

soo ook den fiscaal de„

vlieg van’t geene door

hem ingewonnen is, een kort berigt of verklaringe van gem: fiscaal

nevens sijn verclaarin„

„gen overde gem: stukkdienthalven, overgegeven is, als wanneer sijn Ed:

daar op den politicquen raad ten selven dagen en eijnde

convoceerde, daar inne eerstelijk voortbrengende

politicque vergaderinalle de voorsz: papieren volgen apart register,

daarop belegt.

sijn Ed: als gesegt dien eijgenste morgen door den

fiscaal