closeTerug naar inventaris

Transcriptie

481

Van Amboina onder dato 8:e Octb: 170.

nietigheijd van dit gansch slegt en voor u Hoog Ed:s onwaar„

„dig geschenk, maar dat in tegendeel u Hoog Ed:s gunstig„

sijl gelieven in te sien de opregte genegentheijd, en wille,

waar meede het u Hoog Ed:s werd toegesonden

Eerders koomen uHoog Ed:s nietige onderdaanen nog„

maals u Hoog Ed:s onverdiende gunst afbiddendat haar

„lieden (op deselve voet, als aan de Hitoe-eesen door h

Hoog Ed:s is geaccordeert geworden) door u Hoog Ed:s

goed gunstigheijd mogte werden toegestaan, omme

meede de xulase Eijlanden te moogen bewaaren tot

in coop of inruijling van slaaven, door welke on„

„verdiende weldadigheijd, u Hoog Ed:s ondergeschreeve

onderdaanen, meer en meer sullen werden aange„

„set, om haare getrouwigheijd en onderdanigheijd van

de E. Comp: te doen uijtblinken

Daar na den zeegen des almogenden afgebeeden.

hebbende, over u Hoog Ed:s doorlugtige persoonen

en swaarwigtige regeering, en dat deselve mag zijn

tot troost der onderdaanen en Condgenooten, mitsgs: vrees

en schrik voor de vijanden, sullen wij in alle schul„

„dige nedrigheijd, met diep respect verblijpen. Hoog Ed:e

Erntfeste, wel Wijse, voorsienige en seer Gereuse

Heeren

B