closeTerug naar inventaris

Transcriptie

491

Van Amboina onder dato 8:e Octob:r A:o 1737.

Heeren. Onse Gebiedende Heeren V Hoog Ed:s

Trouw en Onderdaanigheijd schuldige Dienaaren

(was geteekent) H:k de Soisa, D:o Gueljo, J:s de Silva,

J:s Castanja, Nt:s (in margine:) Amboina aan.

't Casteel Victoria den 8:e October A:o 1707.

6

ƒ815

Aanden WEEnd:r

Agtb: H:r Adriaan van der

Stel, Raad Extraordinaris van

Nederlands India, mitsgad:s

Gouverneur en Directeur deeser

provintie met den resorte van

1

dien.—

DExhibeert met alle nederige de moet enj pligtschul„

„dig ontfang, Marcus Rodrigos Bakker Bessij hoe dat

deselvs vader Joannes Bakkerbessij, Orangtoua

van het dorp Waij over eenige tegens hem gemoveerde

saaken, uijtwijsens appoinctement de dato 11:e Sept: 1702.

is gedoend geworden, om den tijd van drie agter een vol„

gende Jaaren in de leeten aan s'Comp:s gemeene

werken sonder loon te moeten werken en voor Eeu„

„wig van de Negorij Waij voorn:t gebannen te blijven,

boven en behalven een amende van een hondert Rd:s

ende helfte der Costen in de processe tegens des supp=ts

gem: vader en de andere nevens hem gecondemneerde

d=t

gevallen, maar alsoo des suppliants vader Copia

van