closeTerug naar inventaris

Transcriptie

51

Van Amboina onder dato 8:e Octob: A:o 1707.

groote elende en moeijte de interest penn: betaalt.

hebbende den Supp:t door parkedens deaagen dan

vierhondert Rd:s bij den anderen gekregen, heeft hij deselve

naar Eikgen: Ed:e H:r Coijet gebragt, en in sijn Ed:s

wooning sijn Ed:le toegetelt, wanneer den supp:t versogt

dat desselfs vader Joannes Pakkerbessij voorn:t

volgens sijn Ed:e belofte, mogte los gelaaten werden,

maar dit versoek, wa vergeefs, want de Ed:le H:r jegens

den supp:t zeijde nu moet gij ook eert den fiscaal

de boete en onkosten betaalen, ’t welk den supp:t om

sijnen vader van schande te bevrijden (soo hij supp:t meen,

„de) niet betraande oogen al meede volbrengen moest,

en alsoo den supp:t door het betaalen van de vierhon„

„dert Rd:s voorn:t geheel en al van gelt ontblood was,

heeft hij sijn toevlugt tot sijn oom de Radja van kielang

Domingos Queljo genoomen, dewelke ook den supp:t

niet willende in nood laaten heeft aan den als doen

provisieoneel fiscaal S=r Jooft van Costenobel eeni„

„ge goudwerken verpand, en dat voor en om een somma

van Tweehondert en dertig Rd:s, zijnde soo veel als de

boete, en de proces onkosten, die door des supp:ts va„

„der moesten voldaan werden, monteeren (volgens

quitantie van den Secret=s Ernst Crauwel zal=r hier

nevens te vertoonen) moetende den Iupp:t of Radja Kilang

voorn:t