closeTerug naar inventaris

Transcriptie

52

Van Amboina onder dato 8:e Octob: 174

voorn:t in des supp=ts plaatse van die penn: al meede

tot dato deeses toe Interest betaalen dat den supp:t de

op gem: vier hondert Rd:s betaald heeft blijkt uijt deese

hier nevens gaande geautentiseerde Copije qutantie

van den te dier tijd zijnde provici:l fiscaal S=r Joost

van Costenoobel, als hebbende daar van twee hou„

dert Rd:s op de helft genooten, dit alles nu voldaan

zijnde verbolft den supp:ts diekngede om de aan hem

beloofde demissie van sijn vader, dog sulx was al

weder vrugteloos, want des supp=ts dikgeseijde vader

wierd in dato 4=e Octob:r 1702. met de Chialoup Hitoe

naar Diroe, om aldaar gebannen te blijven gebragt,

alwaar ook des supp=ts vader tot het eijnde sijnes ze„

vens ’t welk geweest is den 1:e Feb: 1706 verbleven is

schoon den supp=ts veel maalen de E. H:r Coijet

gesmeekt heeft, dat sijnen vader van sijn gesegt

Cannissement dog mogt werden verlost, soo heeft hij

Supp:t altijd een uijtstellend andwoord gekregen, als

eerstelijk wanneer den supp:t ten dien eijnde bij de

Ed:e H:r Coijet quaan zeijde heij Ed:e H:r zijt te vree„

„den uwen vader sal maar een Corten tijd ’t zij vijf

of ses maanden op Boero blijven, ’t zon anders we„

„sen, als of uwen vader gants geen straf geleden hadde

waar op den supp:t antwoorde sulks comteven wel met

uwel

B