closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nod:o 179

53

Van Amboina onder dato 8„e Octob:r 1707.

uwel Ed:e belofte niet over een wanneer hij H:r Coijet

wederom seijde, uwen vader sal haast weeder hier zijn,

egter quam daar van geen gevolg, waarom dan den

supp:t na verloop van meer dan gesz: ses maanden om

sijn meergesz: versoek te vernieuwen sig weder na de Ed:e

H:r Coijet begaf krijgende als doen tot antwoord, soo

wanneer den fiscaal s:r Jacob Cloek sal van hier

vertrokken zijn, of dat ik Batavia waarts vaart

sal uwen vader van Poero hier weder koomen. —:

Deese woorden sijn al meede, met waarhoijd niet agter„

„volgt, want den fiscaal I:r Cloek na Batavia ge„

„stevend zijnde, heeft den sup:t vader evenwel op

Poero in ballingschap moeten blijven en wel soo

lange tot den draad sijnes levens, gelijk reeds boven

verhaald is, afgesneeden is geworden:

Of nu deese voor verhaalde handeling in eenige deelen

billijk is, defereerd den sup:t met diepe Eerbied aan

u wel Ed:e agtb: hoog wijs en veromsigtig oordeel bid„

„dende met eenen dat u wel Ed: agtb: believe te reflec„

teeren met wat smert, commer en droefheijd den supp:t

den Jnterest van voorgen:t penn: nog dagelijx betaa„

„len moet, blijvende boven dien niettemin met die

schuld