closeTerug naar inventaris

Transcriptie

201.

Van Amboina, onder dato 27:e Jber: 1742.

Maandag den 17:en Febr: 1742

Politique Vergadering tot

amboina in't Casteel Victoria

Present

Ddun E: agtb: heer Gouvern„r en Directeur deser Hoviti Iacob De Iong.

opperCoopm: en secunde M„r G: v: B: V: Blokland

Manhaften Capitain militair Pieter Molster

„Coopm: en fiscaal M„r Jacob Hosebroek

anderd„o Guamisien boekh„r F„r J„s Meijs

_„o Cassier Carel Treno

Absent

de subalterne hoofden der respat:

buijter Comptoiren

Den Capitain Militair Pieter Molster

en guarnisoenboekhouder Jacob

Meijs nevens den secretaris deser

vergadering Contorm raads bosluijt

van den 12:e deser omde daer bij

g'allequeerde redenen gecommitteerd

geworden synde, ter ryttrecking van’t

geene in drie jongst alhier gehoudene

kerkelike sittinge getesoigneerd

en waar van door Een kerkenraad

aan dese reegering nog geen kennisse

was gegeven tans in rade relaterende

jre