closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en

203.

Van Amboina onderdato 21:' 7ber: 1742.

replutien de dats 27.e augc: en 10=e deser

aaand, welke papieren dan daarden heere

gouverneur inrade vertoond en opse„

eelen sinde is voor af besloten deselve

uidese woordelijk telaten in lijven,

gelyk hier onder Consteerd:

Woensdag Den 27.' augs: A„o 1712.

Nadengebede tot God. voorlesen en onderteekenen der vorige

rtot vertoonde depreses hoedanig niet alleen den sieken=

trooster achier Gerard verbeet sig voorl: woensdag synde

den 22„e augx: stantij vergodering g’oporeerd heeft reg„s

derselver besluiten maar ook sulx dadelijk volbragt

hebbe na dat hij eerst uijt last van den preses door den

Custos des saturdag gewaarschouwt synde om van den

i Tdsalm afte sullen voorsingen aan denselven seggen

liet dat hy doen soude, j als hem soude goed-duuken

en niet van den 1. Salm off voorsingen des sondags

daar aan op den 26.e dito in plaats van den

Ioslalm uyt den 12. Psalm voor gesangen hebbende

daer ongenast op de verhandeling van den Toft jok

wang: 1p: V: 12: 13. welke de reden was waerom

hem dese vergadering dit opgeleid heeft omrie

te gelijk alle sispicie weg te neemen van dat

sulke angepasie Asalm uijtgesagt en voorgesang

werden omme dese en geene rebedillen; pols hier

op den overvloede goedgevande geworden hem dit

nogmaals voor tehouden, gelijk ook of hy ver„

neet volgers voorgaende besluijt van den 22.e dito

na de donderdagse Catrechisatie /: die hem

den aanbevole wierde waar te neemen

volgens het Caasent aan den preses van den Edelen

heer Iacob Dejong gouverneur en Directeur

aeser provintie versogt hadde:/ het hem ten

zynde van die Cathecpisatie belaste welkelyk

rapport van den prejes doen soude tat alles miet

kigtinge en vereyschte verbaarhijt volbragt

zi gelyk syn voorsaten altoos gedaan hebben niet

alleen ten eynde van die wanneer de predikanten

door