closeTerug naar inventaris

Transcriptie

J

377

Re

Van Aimboina, onderdato 27.e Jbr: 17112.

als soldaat 1693. per de Carthago met 19. ter maand

aangeland en is ult=o gbr: 1734. daar de regeering al„

hier tot E meritus gesteld met rd„s ses ter maand.

Jacob

Rinschaten raij Dorth, quartierm„r als matt=s

1713. perwaarde aan de Caab en 1714. met d’unie

en r: f: ter maand aangeland en os ult„o Januarij

1436. gegagieerd met rd„s vier ter maand.

Jacob

sloot van Amboina Rasso als matt„s 1709. in't

Land aangenomen met ƒ9 ter maand. q gegagieerd

ult„o 7br: 11737. met rd„o 3: ter: maand.

Adriaan Willem Frisvogel van 'Thagen oppercoopman

als adsistent 1716. met ƒ20. ter maand per

Schelpenberg aangelant, en is uult„o maij 1733.

volgens bekome aanschrijvens van haar k:h:t met

„ret„ pestrien ter maand gegagieerd.

Hugbert Gabes van Leeuwaarden soldaat 1697: oper de

waalstroom met ƒ9. termaand in Jachie aan„

geland gis ult„o Maij 1737. lot Eucritus gesteld

met rd„s drie ter maand.

Foost

Carelsz: van Marsterland metselaar als matt:s

N01: @ ƒ9. ter maand perhot huijster Zoo

acageland en 15 ult„o xbr: 1738. met hd„s vier

per maand gegagieerd.

Daans de Nijs van antwertien soldaat 1696: met

ter maand met d rijburg aangeloud, en is ulE=o

Maij 1736. alhier tot Ee meritus gesteld met

drie rE„s ter maand.

Van Derksz: van Waarden van Batavia Corporaal

als soldaat 1696. et ƒ9. ter maand on dienst

aangenomen enis ulto :o 1737. met rd„s vier

per maandgegagieerd.

Hijneer tom van, antwerpen Carnoraal als soddaat

1700 met vosmer en tg: der maand in Jndea

aangeland, mitsgaders p=mo april 1785. ge„

gagieerd met rdd„s vier ter maand.

Hendrik