closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vertoning dat Eenige gebouwen

in 5: Jaeren gekost hebben

ƒ1733: 19: 8:

bedenking of het manageuser

bij aanbesteeding zoude zijn

aanmerking daar over.

de aanbesteeding kan tot geen me„

nage strecken.

den soldij boekhouder en cassier

sullen transport aan Elkander

doen

der winsten en lasten deses gouvernements, tot haar hoog Ed=s elucidatie

Voorts noch door den Heer gouverneur, nae aenleijding der resolutien van haar

H

um

hoog Ed=s van 20 jonaj A=o p=to, op ’t geschrevene der heeren superioren, met re„

latie tot ’t gesustineerde beste en menagieuste onderhout van 'sE: Comp=s ge„

bouwen, en verdere op stallen, door aanbesteding voor enige Iaeren, vertoond

sijnde ene specifique t' samen trekking, ten blijke dat in de 5: Jongste Jaeren

aan al vele opstallen van hout Bamboes, gabbe gabbes, gedekt, door tarra tarres

en adap, alhier ƒ 1733: 19: 8: of's jaarlijks door den anderen maar alleen een kleij„

nigheijt van ƒ346: 16: —: bekonstigt is, terwijl teffens in bedenking gaeve,

off ’t wel mogelijk zoude wesen, dat men tot enig voordeel off menagie ter

deser provintie, in dat opzichte wel enig ander middel, dan eigen arbeijd door

'sComp=s volkeren bij der hand zoude kunnen nemen.

zoo wierd hier over gesproken, uijt hoofde van sijn Ed=s aenmerkingen in ’t

gemeen, begrepen en verstaan, dat ten enende voornaeme gebouwen van steen

en Jatij hout op Getimmert, onmogelijk onder zulks ene aanbesteding vallen

zullen kunnen, zo wel om dat den Inlander ’t steen= panne=backen, en met„

„selwerken niet verstaende, ’t Iatij hout in dese provintie niet vallende is

en tot ’t kalk branden niet dan eniger maten door Empressement bij wij

„se als een verplichte hofdienst te krijgen zijnde, enigh aenremer, gevol„

gekijk zulks allen tot beswaering dier werden in zouden moeten ko„

„pen, zoo als men weet, tot hoger prijsen als waar voor thans ’t een en

ander dier materialen aan de E: comp=s gelevert wert,

En wat voor ’t overige de houten en Bamboes opstallen belangt dat zulks

insgelijks tot geen beteren menagie sal kunnen werden aangesteed, almede

om dat de E: comp=s, al ’t daar aan te pas komende, mede noch al beter koop

dan enigh particulier geniet. den bamboes en goemoet aan deselve geen

geld kosten, en den arbeijd aan alles diergelijks, gewoonlijk door de quarts vol„

„kenen, ten beloning met 1: stver=s en 1: lb: rijst 'sdaags, verricht wert,

en niemant enig diergelijk huirling zoo managieus bekomen zoude

kunnen: ’t geen dan goed gevonden wierde, Haar hoog Ed=s te suppedite,

„ren voor de redenen, waerom, men na onse sentimenten, alhier geene

aanbesteedingen, van iets diergelijks, sal kunnnen ofte behoeven te on„

„dernemen,

Noch wierd verstaan, om mits ’t Haar Hoog Ed=s behoegt heeft, den E:

Olivier in plaetse van den onderkoopman De Hartog, tot cassier

en dien weder tot des Eerstgem=d tegenwoordigen dienst als zol„

„dij Boekhouder te changeren, hun over, en weder te laeten

Transpoort doen, onder gewoone borgh lochte van den

Cassier van 2000: rd=s

En.

gecom„