close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7927

Volgnummer

0104

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Com„

Sons

klagte

hoi

sch

alhoewel ’t in desen vermelde juist geen

weesentlijk voor of nadeel maekt,

zoo is egter dese remarque met genoe„

„gen aengenomen; en verstaen een

jegelijk die 't incumbeert te recom„

manderen, in alle zaeken van

zulk enen regulieren huijshouding

ook altoos een en deselve Extensie

bij ordon=ten en verdere papie„

„ren te observeren.

te veel verstrekt

20: 2:

ƒ

P=r Transport.

MB:/ deeze voorgemelde Perzoonen hebben een ider voor

5: maanden Costgeld en randsoenen ontvangen,

Egter is niet meer als 2: maanden opgebragt, om

dat ieder boekjaar zijn eijgen lasten moet draegen:/

Dit is oorspronkelijk, wijl den Eerst gemelden derden chi„

„rurgijn nae ontvangst van desselfs costgeld en rand„

„soen in het hospitael als impotent is gekomen,

wanneer den tweede genoemde tot verzulling in

desselfs plaats is gesteld, ende ook gelijk boven ver„

„meld costpenningen heeft ontfangen, Eerstgemelde

mosseros heeft in ’t hospitael geweest, tot med=e

Iulij, wanneer dat hij alhier weeder costgeld en rand„

soen heeft genooten, ende is gevoeglijk tot ult=o 9ber

dubbeld costgeld en randsoen aan hem verstreckt

2:

ƒ 20:

. . .

Somma.

Aangaende d’ordinaire maandelijxe verstreckingen door den Cassieraan

26. Coppen quartslieden, die den hoofdienst doen op de vier onderhoorige

buijten posten, zoo heeft den geweesen cassier Ian Constantijn Cruijpen,

ning in de maand September 1756: /:conform met d’ ordonnantie :/ gesteld

dat hij verstrekt heeft voor de gepasseerde maand august:, hoe wel in

het voorige Iaer bij desselfs reeck: van aug=s is gespecificeerd dat zij

quartslieden:/ ontvangen hebben voorgem: maand augustus ende is

d’Extentie indier voegen gecontinueert tot P=mo Iulij wanneer d’or„

„donnantie en cassa reeck: zijn verandert, en in steede van dieden

quarts dienst de gepasseerde maand hebben gedaen, gesteld, die hem

deze maand staan te doen, waar uijt dan voorkomt als of gem: qud

„lieden voor de maand Iunij geen betaling genooten hebben; dit dan nader

onderzogt en oordeelen dat het zeeker oorsprongl: is, dewijl de

sergeants en corporaels der buijten posten, P= ontvangen, om met

het uijt Eynde der maand aande quartslieden te verdeelen, ende uijt

die reeden den gewezen zoldij boekhouder waarschijnlijk gedagt Id

hebben, dat het voor de gepasseerde en niet voor de loopende maand

verstrekt wierd, gelijk het ook zodanig door den geweesen cassier„

opgebragt zonder in 7 ber: te reflecteeren indien het voor de gepass

maand august: zijnde als dan moetende werden aangemerkt als een voorja

„ge last post,

dier