closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Sondag den 16: octob:

aan ’t scheppen geraakt, en de Hteeven langs de wal na de Portugeese baaij settende, van

Casteel, in ’t passeeren met een en twintig hannon schooten gesalueert wierde ’t welke

uijt d’ admiraals Correcorre met negen beantwoord zijnde de rijs gevordert wierde tot

dat om half agt uuren 'savonds aldaar op zijn ankerden, als wanneer den corporaalden

post Nussanive, als ook den sergeant posthouder van alang zich ten dienste aan den

wel Ed: agtb: Heer gouverneur kwamen presenteeren, onderwelkers voorts om 8: uuren

voor en gem: heeren (: zijn wel Ed: agtb: tot dus verre geconduiseert hebbende:/ met de

'Comp=s groote orembaaij weder naar amboina vertrocken, en wel gem: heer gou„

„verneur de continuatie eener goede welstandt en spoedige voijagie toe wenschten Ex

„cepto alleen den Eerw: heer welberts, die vermits in zijne dienst tot den h: door

aan een jong gebooren zoontje van ’t hooft tot Hila den heer Emants nader

„waarts overginge aan boort verblijeff om zich bij aankomst tot Laricque

verder te transporteeren.

des morgens ten drie uuren op zijn anker geligt stak den vloot scheppende en zeij„

„lende desen inham over, tot na den hoek van Alang die 'smorgens ten ½ 7: uuren

met aangenaam weder passeerde, onderweegs de correcorre van Aboro in de vloot

komende, ook den sergeant marinje /:aen wien de directie omtrent den visserij

geduurende desen tocht gedemandeert waare:/ met zijn schuit volladen met vis

aan boord der admiraals corre corre quame, ten rapport dat in de Tappies baaij ’t net

getrocken, en zoo veel vis beslooten gehad hadde, dat om niet te scheuren ge„

„noodsaakt was geweest, de sack te openen en wel vijffmaal zoo veel uijt te

laeten, als nogh aanboort bragte, die terstond met mandens aan alle corre Comes

verdeelt wierd, terwijl inmiddens ’t subaltern hooft van Laricque D' E: wijnant

de Bonvoust den wel Ed: agtb: heer gouverneur tot dus verre zijnde, komende

te verwelkommen den vloot in stilte en tegenstroom, tot bij de hoek Tappij

advanceerde alwaar zijn E: agtb: ten ½: negen uuren in de groote orembaaij trad

omspoed te maken na Laricque daar ten half thien uuren aankwamen, en

met ’t aan de wal treeden, door de gesamentlijke Inlandsche hoofden en verdere

gemeente verwelkomt, en van de fortres Rotterdam met 13: kanon schoten

gesalueert wierde onder welk voorm: E: De Bonvoust de sleutels van ’t zelve aan

den wel Ed: agtb: heer gouverneur presenteerde, die deselve aangenoomen hed,

„bende, weder aan sijn E: ter handstelde, Terwijl verders den boekhouder, tegens,

„woordigh den dispencier der vloote Ian Knop en den adsistent van der

kloot Committeerde tot den op neem van sComp=s alhier sijnde Effecten,t

welk geschiet, dan dientwegens aan sijn wel Ed: rapport overhandigt wierde

onderwelks de gansche vloot op ordre den cours na de Laeijbaeij stellende, dese fortres

zeijlende en scheppende passeerde, met ’t saluit van vijff schooten, die Equalijk beant„

1

woord wierden, terwijl intusschen dan alhier 's E: Comp=s werken bezigticht en

vereijschte g’ordonneert eenige refreschementen gebruijkt, de negorijen eens door

„gewandelt, en onder des vele lieden, dogh voor al de kinderen seer schouw en gereireet

bevonden.

Maand.