closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Translaat Maleitsche Mis„

sive geschreeven door den Koning

van Slangenoor, aan den Wel

Edelen Gestrengen Heer Pieter

Gerardus de Bruijn, Gouverneur

en Directeur der Haden Fortresse

Malacca

Onleeding naar Gewoonte

Wijders communiceere ik aan mijnen Vriend dat ik de

zen brief met een zuiver hart zende ten einde door

den zelven mynen vriend kennisse te geeven van het

overlijden van mijnen vader. Dat ik zulks dus lan

„ge hebbe ingesteld is eenelijk toe te schyven aan

de veele moeielijk heden die ik gehadt hebbe en dewijl

ik overzulks in het regeeren nog maar een kind be„

Ik verzoek mijnen Ariend omtien timmerlieden en

vif zeerkundige Baazen of ten minsten drie van

de laastgemelde het loon hetwelk mijn vaend voor

haar Lieden bedingt zal ik betaalen en wanneer he

werk afgedaan is kan naar Malacca te rugtende

Ik hebbe niets ten blijke van mijne welgezend heu„

als twee handrottings

Teschreeven den 10 dag der maand Touwal op Don„

derdag Sagtermiddags Zijnde den 19: September 1782

/:onderstond:/ Aldus getranslateerd volgens opgaave

van den Teszwooren tolk Intje Saier, Malacca

in het Casteel den 21 October 1782 /lager/ door mij

/:getekend:/ CC Baumgarten E GrKlerk

/:in marginestond:/ voor de overgaave /:getekend / met

eenige Maleische letteren

Translaat