closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Augus„

en o

n

37

§429. In onse eenkomst van den 8:e deeser gaf

den tweeden Teekenaar op ver„

den Tweeden Teekenaar qualiteit als Ne„

„soek gequalificeerd.

„gotie Boekhouder te kennen dat door het

nog niet ontfangen van de Huijtposten op

de Boekjes van het Comptoir Manipa, waar

door hij geene bereekening op de restanten

zo wel als de Lasten en winsten

om de boeken te sluijten

van dat Comptoir kan maaken, dus ook

met het sluijten van de boeken van dit

Hoofd Comptoir van Ao 178/7: niet kan voort:

vaaren, met versoek om qualificeert te worden

tot het sluijten van deese laaste, zonder te wagten

zonder te wagten na die

na die van Manipa, waar in wij om de nood„

van Manipa.

sake lijkheijd wel hebben moeten Consendeeren.

Intusschen wierden ons eenige daagen

5430.

dewelke egter eenige

na dat genomen besluijt, en na dat de

dagen na dato zijn ont„

„fangen.

Calculative bereekening der benodigde

Contanten reeds opgemaakt waaren

alle deeze Papieren van Manipa toege„

zonden