closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Het Europeesch guarnizoen nog weinig verbeetering hebben kunnen

ondergaan, hoopt men op ontset in der tijt voornamentlijk van

Eutopeesche arthilleristen, intusschen dat men van den

Amboinees een nuttig gebruijk maakt gelijk in allen eerbied

bij het b'andwoorde Pattias Extract van den 18:' Novemb: 1784: vertoond is

158

koomen door dien hij eerst met den Fis-

„caal Beth van Post verwisseld heb„

bende, kort daar na ook van het Fis=

„caalaat zijn ontslag verzogt heeft

§ 40 De beschrijving die de Ministers hebben

gedaan van den staat van het Europeesche

guarnisoen, zo van Militairen als Ar„

thilleristen, is gansch niet voordeeling

en wij twijffelen niet of UE zullen ge„

tragt hebben om zo dra de omstandighee

den het toelieten, dit Gouvernement

eene nadere versterking te doen toeko„

men

Jnmadders vertrouwen wij dat het

geen bij de 5: 6: 7: en 8: paragraafen van on„

zen Generaalen brief van den voorleeden

Jaare gezegd is over het gebruijk van Jnlan„

ders onder dit Gouvernement in Comp Mi

litairen en Arthillerij dienst ten aan

zien der Ministers niet van allen grond

zal zijn ontbloot geweest en dat al„

tans dezelve niets onbezogt zullen laten,

omsaadlijk te vervullende hoop, die wy

gemeend hebben desweegen te moo„

„gen opvatten