closeTerug naar inventaris

Transcriptie

211

wijders wierd door den Arthillerij Lieutenant Streck aan

de Heer Gouverneur ter hand gesteld de Lijst van de op de

vaartuijgen verdeelde Ammunitie Goederen, zo als hier

agter te zien is.

Op de middag om 12: uuren avanceerde de vloot af en aan

het Comptoir Laricque, van waar de vloot met 17: schooten

van ’t fort Rotterdam gesalueert en met 9 dito bedankt

werd- hier na de Dreggen voor ’t gem: Fortres neevergelaten

zijnde, trad de Heer Gouverneur met het Hongij geselschap

aan de wal, werdende aan het zeestrand gerecipieert door

't opperhoofd Martens ende Inlandsche Regenten mitsg

mindere Dienaaren deeses Comptoirs en begeleijd naar

't opperhoofds woning, alwaar voor gem: E: Martens aan

zijn Edele op een overdekt zilver schenkbort wierd ge„

„presenteerd, de Sleutels van de Redout Rotterdam,

welke den Heer Gouverneur hem onder een gepaste recom„

mandatie liet behouden, waar op vervolgens door de bezette„

„lingen alhier, drie salvos uijt het hand geweer, ieder g’entremel„

leert met een Canon Schoot en gevolg van nog 13: andere schooten

gedaan zijnde, nam deese Ceremonie een einde.

In de namiddag is door den Capitain Luijtenant Ostrowskij en

opperchirurgijn Hoffmann op ordre van de Heer Gouverneur

het Protocol en door gedagte Ostronskij en den Luijtenant=

Berner de geweeren en grapenen alhier opgenomen en ge„

visiteerd en alles wel bevonden, blijkens de hier agter bij gevoegde

Rapporten.

Vervolgens ging de Heer Gouverneur met het Hoofd

Martens