close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0633

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N=o 8

218

Aan den WelEdelen Agtbaeren Heer

Lambertus Janszoon Haga

Gouverneur/ en Directeur deeser, Provintie

En

Dwel Edele Agtbaeren Heer.

De ondergeteekende chirurgijn Gebruijkt de vrijheijd uwelEd: agtb: te berig„

„ten als dat in deese drie J=o gepasseerde maanden februarij, Maert, en

April, zoo in sComp:s hospitaal als in ’t slaeven quartier als inpotenten

slaven is komen te overlijden te weten

Een Jonge gen=t Heeki, van Coepang oud 60: Jaeren op den 2: April J=o

mingo

_o 76:

e0 9 _o

waar meede verhoopende aan de g’Eerde ordere van uwel Edele Agtb: te

zullen hebben voldaen matige wij ons de Eere hebbe met alle hooge Agting

te onderschrijven, /:onderstond:/ wel Edele Agtbaeren heer /:lager:/ uwel Edele

Agtbaeren onderdanige en trouwschuldige dienaeren /wafgeteekend:/ F:s

Huep, en J=n f=r Bodenziek, /terzeijde:/ Banda in het hospitael den Laeste

April A:o 1780

op Heeden den 17=e Meij 1788: Compareerde voor ons ondergeteekende

Leeden in den Agtb: Raad van Justitie deeses Casteels.

Den Declaranten voormelt, zijnde van Competente ouderdom en van d’

gereformeerde Religie, aan dewelke hier voorengem: Declaratoir, voorge„

„leesen en te verstaan gegeeven zijnde, zo is zij daar bij blijven persistee„

„ren, zonder Eenig ampliatie offte alteratie, voorts bereijd zijnde, Den

Eed te doen, gelijk zij dezelve behoorlijk heeft gepresteerd, met het opstee„

„ken hunner twee voorste vingeren van de Regterhand, en het nazeggen

der woorden, zo waarlijk Helpe mij God Almagtig.

/onderstond:/ Aldus g’recolleert en b' Eedigt ter ord=e Raad kamer

van Justitie Pot Banda Jn ’t Casteel Nrassauw dato voorz /was geteekend:/

F: Hup, en I: F: Bodensiek:/ Jnkennisse van mij /geteekend:/ P: de

haan sec: /ter zeijde / ons present /:was geteekend:/ W: G: Leurs, en C: Lecerff.

Accordeert.

J=n

1. Ditterich

geswe.