closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Cousijns ingezet zijn, en de geheele oost en west zeide

van buiten gepleistert en gewit is geworden, wijders in de

opperkoopmans wooning, de wooning van den Arthillezij

kapitain, ’t secretarij Comptoir, de winkeliers wooning

en Eenige wagten, de Predikants wooning en op sComp„s

Paarde stall EtC: de muuren gepleistert, de vloeren

vernieuwd, nieuwe deur en veugster kozijnen en Balken

daar die benodigt waren ingezet, mitsgaders de dagelijks

voorvallende reparatien in alle de voorschreeve en andere

'sCompagnies wooningen gedaan, gelijk distinct bij het

’t Berigt dientweegen

word overgesonden.

voormelde Berigt word aangetoond; waar aan wij ons

verder Eerbiedigst rescreeren:

De

§ 17 Jn in Afschrijvingen, Belastingen en

Vergoedingen, verEisschen de bedeeling van de ter

Sessie van den 2„e Iuli en 3„e October /I8/ afgeschhee„

afgeschreeven vier en be„

„ven vier stux door ouderdom stijff en inbequaam

„quaame en Een gecte„

„weerd Paarden.

geraakte, en Een gecreveerde 'sComp„s Paarden, zijnde

ten

Ino

„de uit

ombe„

Nog

en 8

152

then

de 1

135

Rond

De m

goedere

„stra