closeTerug naar inventaris

Transcriptie

De Ongelden een Slaaven zijn ate of ƒ 8: 15: 8: Meerder

door dien 'er in dit Laaste Boekjaar altoos aan 39 stuks Lijf„

„eijgene verstrekt is, daar het Getal in ’t voorige Iaar niet altijd

ro groot geweest is,

e Hospitaals Ongelden zijn ook Gerugmenteert ƒ 75: 14

door de Verstrekking van Meerder Medicamenten, en Lijwaat aan

een Grooter Getal Jmpotenten die er dit Jaar ingeleegen hebben

hruistogts Ongelden zijn om dat er in het voorige Boekjaar

niets op dese Reekening verstrekt is, de geheele somma of

ƒ 682:—.. Meerder

es gelijks is ook ’t Guarnisoen Boek met ƒ 2630: —„ —„

vermeerdert, Eens deels herkomstig om dat het Guarnisoen over

het geheel gereekent sterker is geweest als in het t'oorige boek„

jaar, ten anderen door de afbetaaling, onder Ulf:o febr: van den

Vaandrig Militair zijne te goed hebbende Gagie van 3 2/3 Jaaren,

en Eijndelijk om dat men altoos gewoon is geweest om de Vier Maan„

den Gagie uijt te deelen, dat nu volgens ordre van Hunne hoog

Edelheedens om de twee Maanden moet geschieden en de wijl hier

mede onder Ult„o Augustus een Aanvang gemaakt is, zo komende

deze twee laaste Maanden, die bevoorens onder Ult„o Octobere

geboekt Winden, nu ten Laste van dit Jaar

ouceur van het Opperhoofd blijft nagekoond

Haarlijks