closeTerug naar inventaris

Transcriptie

61:

als dat zij zijn Ed: moeten volgen dewijl de route nog zo

vastelijk niet bepaald was of daar in zou wel eenige ver„

„andering plaats kunnen hebben in welk antwoord zij wei„

„nig genoegen scheenen te namen dog daar meede ten eersten

na hun vaartuig te rug gezonden wierden; latende de vloot

deezen middag ten half 11: uuren voor de redout Rotterdam

ten Comtoir Laricque het anker vallen; gesalueert werden„

„de met 13: Canon schooten van de Admiraals Corre Corre

beantwoord wierden vervolgens stapte den welEd: Achtb: Heer

gouverneur na dat voor ’t nederhaalen der stander een schoot

gedaan was, over in zijn Ed: eigene kleine orembaij en ging

onder het gebulder van 13: Bas schooten van de Admiraals Cor„

„re Corre na de wal alwaar zijn welEd: Achtb: door het hoofd

Martens die ziekelijk en zeer zwak was gerecipieerd en

na de opperhoofds wooning geleid, en door de gesamentlijke

Hongij vrienden die kort daar aan volgden met de behouden

aankomst ten dezen Comtoire vergelukt wierde; doende

het voor de redout in parada staande guarnisoen drie sal„

„vos uit hun handgeweer, dewelke tusschen bijden van een

Canon schoot van ’t fortres verseld wierden en daar op nog

13: Canon schooten volgden, mitsg:s de sleutels van de redout

aan zijn wel Ed: Achtb: door het Hoofd Martens op een over„

„dekte schenkbord aan gepresenteerd en door zijn welEd: Achtb:

eeven aangeraakt zijnde aan gem: hoofd onder een daar toe„

passende recommandatie weder te rug gegeven wierden waar

na den WelEd: Achtb: Heer Gouverneur last gaf tot t

vertrek der vloot na de Laaijbaaij om aldaar voor de derde

reijs