closeTerug naar inventaris

Transcriptie

genoomen hebbende vroeg den Heer Gouverneur den vendrig mi„

litair en Commandant dezer Post Pieter Fockens of ook

iets te klagen of in te brengen hadde tegens de onder zijn Post

gehoorende Inlandse Regenten, waar op denzelve die vraag met

neen beantwoorde, wes aan den orangkaij van de Negorij Bessij

als de eenigste zijn dewelke van de onder deze Postsorteerende

Regenten present was alzo de overige reets heden morgen vroeg

na de Negorij Halilen met derzelver ondergestelde Alphoe„

reesen vertrocken zijn, op de daar toe bekoomene ordre van

den Heer Gouverneur mede een diergelijke vrage gedaan wierde

ten opzigte van den Commandant Fockens, en vermits hij de„

zelve almede met neen beantwoordede onder Expresse betui„

„ging dat hij met zijn Commando en bestier alhier ten vollen ge„

„contenteerd was, gof den Heer Gouverneur zijn bij zonder genoegen

deswegen te kennen aan op gem: Commandant Fockens met

recommandatie om die goede eendragt en harmonie te blijven

Cultiveeren te meer den heeden morgen van hier vertrockene ra„

„dja van Sawaij aan zijn wel Ed Agtb: mede verklaard heeft niets

ten laste van den Commandant in te brengen te hebben maar met

hem in een goede harmonie te leeven

Hier na door den Heer Gouverneur aan de vergadering teken„

„nen gegeeven zijnde dat den zoon van den gedimoveerden orang=

„kaij van Nonialie Arleka, zo bij de aankomst voor dit gehugt

als te kawa alwaar thans ’t soa derzelve in name Niwelehoe

zig