closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Benevens

De Inlandse Regenten uit de Hongij vloot en

die onder dit district gehooren.

Zijnde den Luijtenant der Arthillerij Romase Magnus

streck mits dispositie na Amboina vertrocken

Na dat de aanweesende Leeden zitplaats genomen hadden, gaf

den Heer Gouverneur te kennen deese bij eenkomst belegt te

hebben, om zodanige zaken af te doen als'er ten deesen Comptoi„

„re mogten voorgevallen weezen en vroeg voorts aan het hoofd

deses Comptoirs d: E: Koene Koenes of denzelve iets tegens zij„

„ne ondergestelde Negorijs hoofden te zeggen of te klagen had„

„de dan vermits het antwoord in neen bestond deed wel m:

Heer gouverneur een gelijke Vrage aan de dorps hoofden

van dit district ten opzigte van hun opperhoofd, die daer op be„

„tuigden niets tegen hem in te brengen op te klagen te hebben

maar inteegendeel met desselfs bestier ten vollen voldaan te

weezen weshalven zijn welEd: Agtb: over die goede harmonie en

Eendragt desselfs bijzonder genoegen, zo wel aan het opperhoofd

als de regenten te kennen gaf en hun wederzijds de Continuatie

daar van op het minnelikste aan recommandeerde:

Hier op verscheenen binnen de vergadering eenige Inlanders

van de Negorij Pelauw waar van een voor alle geordon„

„neert zijnde het woord te doen: zo vertoonde zig daar op den

Inbander in naame cruhupessie dewelke uit naam van

het negorijs volk diverse klagten ten lasten van den oud

Radja