closeTerug naar inventaris

Transcriptie

43

Van Banda den 17:en Maij 1690.

50. p.s affuijt planken segge swalpen

1000. p.s gesaagde baije latten en

10 a 15000. p.s metsel off mopsteenen

’t welk w' alle dagen p.r 'tJagje den swarten arent, datw

die p:r 't Jagje den arent

expres derw: gesonden

ten dien fine expres benevens uw Ho: Ed: ontfangene

dagelijx verwagten

papieren op 24.e der afgeweke maert april derwaerts

gesonden hebben, te gemoet zien, sulx men dese ambagts gesellen,

sulx niet ledig sullen

wel buijten ledigheijt sal konnen houden, immers ter tijd en

behoren te staen

wijlen datmen vande Edheer Commiss:s voormelt, ofte

van uEd: ho: agtb: (indien zijn Ed.e hem derwaerts

te wenden) nadere ordre sullen hebben bekomen, wat in

of dierwegens moest

nadre ordre overgesonden

kas vande principale reparatie, der woningen binnen

werden

Nassau sal gedaen werden; en bij der hand dienen

genomen

de scheeps timmerluijden hebben ook oneijndig werk, aende scheetstimmerl

onderhouding en reparatie der zeijl Chialoepen, steenbocken,

schuijts, en kleender slag van vaertuijgen, dew nanlijx

eders toe gebruijcken of uijtsenden kennen, sonder

repareren dagelix de

beschadigt weer te huijs te krijgen en is de ene niet van de haloepen dn steembocken

die door de reven heel

wal of d’andere moet er weer op, dat dese provintie omontramponeert raken

de veelvoudige rutsen en reven al voor vele Iaren

onderwerpen