closeTerug naar inventaris

Transcriptie

72.

Van Timor den 19:' Aug:s 1695

Heer Willem Moerman

Aangesien uE: vertoefde en den bepaelden tijd

van dat hier op Liffao konen zoudet reets verstreken

was, en ik daer van de oorsake niet wist soo ben

ik geresolveert geweest, om UE: te laten weten het

geen zoo hier op dit Eijland als op larentoeke

voorgevallen tis; hier toe alles klaer makende

is uE: Chialoep hier gekomen, en dese gelegenth.t

verkregen hebbende, heb ik nagelaten 'tgeen ik

anders voorgenomen had, dies maek ik uE: mits

desen bekent, dat ’t mij seer vremt voorkomt, dat

UE: aan onsen gevlugten Taibene vergunt heeft

om zijn plaets op te rigten inde landen vanden

Coning mijnen here, door onse wapenen geconquesteert

sonder dat nog hij nog de Ed. Comp.e eenig regt

heeft makende sig sterk met hare schanten even

eens als off hij here vande voorss. landen was,

het is hem niet onbekent dat hij overwonnen en het

grootste gedeelte van zijn volk gevangen is

gewees, dog hy is op versoek van den Coning

van ammarassij, dan anthomio gepardonneert

om te blijven in zijne landen, maer hij is van

daer na Coepan overgegaen, alwaer hij na zijn

wel behagen leven, dog niet in onse Landen om te

woonen komen kan, en uE most hem dat niet

vergunt hebben, dog wij onderhouden de goede

vriendschap en vrede, die tusschen de Croon

Portugael