closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Timor onder dato 19. Augo 1695.

wilde hij wel dat de EComp.e haer handen

van do Lamahaelders quamen te trecken, als

dan haer lieden voor alle geledene smaet en

hoon soodanig aan te willen tasten, dat zij

daer lange geheugenis van soude dragen,

dewijle hij seijt met alle zijne klagten van Iaer

tot Jaer gedaen niets daer mee komt te

obtineren, na t eijndigen van alle dese verhaelde,

quam hij te vragen off mij daer niet van

bekent was, waer op hem op d’ fatsoenelijkte

wijse ten antwoord gegeven is, dat wij daertoe

niet afgesonden waren om int minste op

zodanige hedenen te antwoorden, maer alleenl:

om de ordinaire handel (gelijk gesegt is) van

de EComp. des mogelijk voort tesetten, maer

indien zijn E: nader berigt van die saken

wilden hebben dat hij zijn persoon soo veel

patrentie geliefde te geven, tot tijd en wijle

dat ’t opperhooft hier zal verschenen zijn, alsoo

genoemde opperhooft beter van altvoren

gesegde g’informeert en bekent is, waer op hij

repliceerde dat hij wel wenste om niet meergen„

opperhooft dienaamgaande te sprieken.

Translaet Maleijtse missive door

de solorss regenten aan de hoge regering

tot batavia gesz: ontf: 31. octob. 1695.

Desen brieff is om te verklaren de opregte liefde