closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

2

28

4

18.

Van Macassar 20:n Maij 1695:

(welkers verrigten uw Ed: reets schultpligtig

bekent gemaekt is) heeft dat dienstig werk, tot

voortsetting van ā€™s Comp.s Negotie, eerst twijffelagtig

en naderhand: absolut desperaer gestelt: terwijl d.o

absolut desperael

gestelt

Eijland van suur en vlai blakende, de meeste

dorpen van biema en dompo, coor radja Cambora

verwoest en verbrand zijn, wesende zijn wrevel

en ongerusten geef, VHoEd. reets ten vollen bekent,

en 'tblijkt, dat de Conjecture bij de brieff vanden

18. october, I.o leden ter neder gestelt om sig meester

de Conpecture over radja

van't gehele land van biemia te maken, maer al

Tambora, waer

bevonden

te waer gewordents dā€™ eerste tijding der heijtelijkheden

van gemelte radja Tambora, wierd hier van

relaes vant moorde

biema ontfangen, Vlt:o October pass.o, gelijk die

branden en verworsten door

denselven op sumbawa

bijt dagregister onder voors: datum en t resoluties:

aengeregt

onder. 2.'n 9ber staet geciteert, namentlijk, dat hij

kort na 't vertrek van d.o gecommitt.s door een

15

linxe streek, eenige paerden aenden Coning

en groten van dompo geschonken hebbende, met

een versogt had, om partij swavel en salpeter

welke hem door 30. Mannen ieder met den dragt

zijn eerste bedrog

en moord

toegesonden wierd, dog hier dise menschen onderweeg

schielijk overvallen, die, op dese list onverdagt,

meest vermoord, wierden, alsoo 'er maer wee

met de vlugt ontkomen waren, middelerwijl

had