closeTerug naar inventaris

Transcriptie

120.

Van Macassar 27. Aug:o 1695.

Excus wegens deverwiswildschut tegens de duijff, als uijt noodsakelijkh.t

seling derwiltschut

geschiet ook verhopende, en met een Eerbiedig

tegen de duijt

versoeken, om twee hegte lastdragen die sloepen,

tweesloepen werden

g'eijst

en dat die ons met het eerste kenteren vant Mouissen

mogen werden toegeschikt: buijtende twee

behalven de patchal patchall., op onsen laest overgesonden p=len Eysch

voor heen gevordert

gestelt, en bij aandagtige resumtie van de principale

d.o nu overgaende geconfirmeert, om niet alleen

te dienen, tot afhaling der balken, tot de nodige

tot athael der balken

reparatie der pak en woonhuijsen van saleijer

van saleijer en princip

ael

maer ten Principalen, der rijs uijt de thiende van

Comp.s landen tot Maros en boelecomba, dat ter

den rijs der Ehiende van

Maras en boelecomba

eerster plaetse ordinair i otober off november,

dat in october of 9ber

en in maert of april

en terlaester, in maert off april geschieden moet

geschiet

en zonder welke versogte sloepen, wij beswaerlyk

raad soude weten, om de voors:n in onse Pakhuijsen

op te leggen: zulx wij ons dan op uEd: tijdige

voorsorge in dat point gerustelijk zullen verlaten

vanden toestant op ’t Eijland sumbawa, hebben Wij

van Sumbaia valt met

veel verandernng te noteren

in vervolg van onsen laesten, met veel verandering

waerom de twee laeste brie„

te noteren. de twee laeste brieven, van daer

„ven van daer ontfangen

hierneven gaen, als

ontfangen, gaen in Copia tot uEd: speculatie hier

nevens, de eene van den Luijten.t Ioannes Eduard

vander schuur en den raad, in dato 27. Iulij den

een vanden luijten.

vander schuur

3. deser savonts ontfangen, en p.r Cronenburg

aengebragt