closeTerug naar inventaris

Transcriptie

136.

Van Macassar 27:en Aug:o Hbge

te nemen 12. d.os naamlijk 8. Mans en 4. vrouws

radja bienin gaet verselt

met 14. persoonen

personen: buijten 2. kleene Jongeljes, door den gouv=r

aen 's Conings voorname dienaren Tibo en sonde

gepermitteert.

nevens desen gaen tot uEd: over, twee stel zoldijboeken

twee stel soldij boeken

deses Comtoirs van een rond Iaer, gesloten onder

gaen nu mede

Vlt.o feb. J:o leden, onder hun apart register. deselve

zijndan, volgens uwel Ed: ordre, bij Missive van

22. Januarij passado, in rade gebragt en gexamin:t:

zijn in rade gexamin.t

blijkende, bij de resolutie vanden 26. april, dat

alle de posten, voor het fluijten derselve zoovan

met de 11: boeken gecon„

verstrecking als belasting, met de negotie baken

tronteert en accoorl

behoorlijk zijn geconfronteert en d’ accoorde bevonden

bevonden

Voorts bij de resolutie en daer in vloeyende rapporten

van den 17. Maij, dat de nalatensz. der overledene

dienaren, behoorlijk is verantwoord, en aende

Competiteurs op hare reecq. respective, wettig zijn

gevalid.t; en Eijndelijk, dat 'er wel eenige

Excessen off verstreckingen boven en buijten

de schriftel. Ordonnantien waren geschiedt

dog niet tot prejuditie vande E Comp. Excepto

een posi a ƒ 5.1.-. die den saldaet Pieter rees van

Excepto een post

Mastugt, op zijn overlijden, door te ruijme verstrecking

van ƒ12.8.-. te quaet gebleven Was. 'tgee

die vergoet werd &a

den winkelier geinjungeerd is te vergoeden