closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Macassar 27:n Aug.o 1695.

en dater insgelijx door verstrecking, bij 3.

persoonen in't geheel ƒ 26.9. 5. minder te goet bevon

den was, als haer vermaekte en besprokene gagie

bedroeg, dog dat men 'tselve zoo souw passeren

en besorgen, datse bij de volgende boeken zooveel

te meer te goet behielden: alles breder gemelt

bij onse voorgeciteerde resolutien onder de

Secretarijs papieren, nevens onse gemene brieff

van Ult.o Iunij passado overgesonden: zulx uEd:

bevel daer ontrent ook promt voldaen is.

de negotie boeken deses Casteels, mede onder V H:o

teb. gesloten, en insgelijx overgaande, zijn door

verscheijde beletselen, wat laet en eerst inde

Maand Iunij, onder behoorljk balance in staet van

sluijten gebragt wanneer deselve den 11. d.o ter

vergaderinge geproduceert en daer gexamineert

zijn, mede nat voorschrift uwer Ed: ordre bij

geciteerde brieff, relatieff tot de resolutien van den

6. 7ber 1694. waerop wij affirmative seggen

1. dat alle posten van atschrijvinge wettig zijn,

En met de verleende ordonnantien accorderen

2. dat alle de randsoenen na de ordre der E:

Comp. gereguleerd, en in d’ ongelden niets gevonden

den

werd, dan ’t geen onvermijdelijk en voor dienst

der EComp:e noodsakel: is, Excepto 2. redressen

in

137

en voor ditmael passeert

dog namaels zal

voorkomen

als bij resol: voorn.

consteert

de negotieb: gaen mede

over met batance

zijn in rade geproduc.t

g’'examineert

en wel bevonden

Excepto 2. redressen