closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Biema Anno 1695.

tot heijl en Segen van VEd: smeken. geschreven

inde zee koopstat Biema op woensdag den 4. der

Maand rabij al awel nu Iaer 1695. fiis.

Ceans laet Maleijsse missive gesz.

door de groten tot Bdiema aanden E.

gehard vande voorde tot batavia

ontfangen 21.' 9ber 1695.

desen brief van opregte genegentheijt verselt met

vele salutanen, komt van djeneli rasnai en

dsjeneli sapij, mitsgs. alle de groten van bie„

ma aan den Sabandhaer tot Batavia; dewelke

tot grootheijt en vermogen is opgesteijgert, zijnde door

kennis en voorsigtigheijt bequaem, om de

verdrukte in haer nood en swarigheijt te helpen.

waer door hij over al vermaert is

Vorders maken Wij gesamentlijk aan den heer

sabandhaer bekend, onsen Ellendigen toestant,

dierhalven versoeken wij aan uE: eenige hulpe

en bijstand, ten eijnde dese nevens gevoegde

missive aan haer Ed Ho agtb: mag werden

overhandigt, en wijders dat met keaij den Cap.n

der Maleijers, op een behoorlijke en betaamlijke wijse

aan ons en onsen heer, alles goeds believen toe

te brengen, en denselven in alles tot zijn heijl,

en welwesen te Onderregten. hebbende wij geen

andere

191.