closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Macassar 18:en october 1695:

Choorn het eerste vershoond, het verband off kruijs

werk der balken rustende op een vierkante en vier

ronde pijlaren daer de kap off 'werwulfsel over

gewrogd werd, het twede begrijpt de wijte, dikte en

hoogte der hhoorn, 't geen wij dienstig agten in desen

te noteren naemlijk dat de Thoerij in zijn dianieter

is wijl 44. voeten buijtenwerks, de muren 4„ vaeren

dik, gevolglijk binnens werk 36. voeten wwijd, dat

die van buijten hoog is 13. dog van binnen vande

drempel 10. voeten hebbende wijders van binnen

regt int midden, een steene vierkante pilaer

van 4. voeten int quadraet, en dan in den omtrek

gelijk wijdige distantie 4. ronde pilaren, in

hun diameter 2½. voeten en d’ Elexerende top

6. voeten, alle rinlandse maet, in hope dat dit

zoo bij uEd: sal konnen ingeschikt werden

als hebbende wy moeten roeijen met de riemen

die wij hadden, en gissen datmen daer in niet

minder dan 50. â 60. duijsent lb. buspoeder sal

konnen bergen terwijl wij verlangen in staet

te raken, om gemelte Thoorn te konnen gebruijken

om eenmael ontlast te werden vande bekom„

mering voor het kruijt onder de kerk, 't geen wel

te regt gevaerlik mag genoemt werden, mits

De woonhuijsen derselver en haerd sieden ten oosten

en ten westen tegens de kelder aenstaen

uEd: ordanneren bij de voors. brieff vanden

15. Maert 1692. dat gemelte kruijdkelder onder

de

211.