closeTerug naar inventaris

Transcriptie

18:

insonderh.t onder

heer prins zal.r

hoebij vervolg in toeko„

mende te handelen

en den smmegang met

'thoff van bonij te

reguleren

de

Van Macassar: 25:3n: Junij 1695:

„eert heeft, 't geen insonderheijt ook, onder 't bestier van

den laesten presid.t prins zal:r te remarqueren staet

die om radjas bonijs gunst te Conserveren, en zijn

hoogh:t genoegen te geven alles overgaff en slippen

liet, wat maer eenigsints in te schicken was, en dan

om een haver stroo ’t verwijt most koren, dat zyn

hoogh.t d’oorsaek was van zijn opkomst en bestaen en

hoe dit stigte en slaegde, voor scomp.s belangen, is welte

begrijpen, maer niet, hoe het verloop en verval van

saken te herstellen is: waer ontrent dan niet te

doen vali, dan Conform uEd: ordre, bij meergen:

brieff van den 19. Julij 1693: ontremt de voorkomende

saken sodanigen middelweg in te slaen, als na de

21„

veranderde Constitutie der tijden, bevonden sal

werden te vereisschen, en verder dat radja bonij in

allendele, zoo veel met het respect vande Ecomp.

over een te brengen is, gecarresseerd moet werden

1

’t geen ik meijn, dat zonder krenkung van Comp.s

agtbaerh.t, en in een minsamen ommegang selfs tot

genoegen wel te observeren sal zijn; insonderheijt

wanneer de dagelijxe Conversatie gemagtigt werd

niet te abstract nog ook te laff, off overdadig, dat in

vorige tijden afkeerigheijt off kleijn agting verwekt

heeft het Eeremoneel in de bij een komsten sal zig

ook nade tijd moeten schicken, het eenigste, dat ik

Zie„