closeTerug naar inventaris

Transcriptie

43.

Van Macassar den 29:n Aug:o 1695.

secrete brieff vanden gouv:r

wel Ed: gest: groot agtb:

tot Macassar aen haer Ed: tot

Manhafte, wijse, voorsz.,

Batavia gesz: in dato 29.' aug:o 1695

en ontfangen den 21.' 7ber daeraen

en seer genereuse Heren

p:r defluit Cronenburgh

korte marginalia

Hoog gebiedende Heren

mijn laeste bijsondere brief aan uEd: vanden

25. men I:o leden, reets dubbelt afgegaen zijnde

't laeste advijs dubbel

gesonden

sal ik mij daaraan eerbiedig referere, zoo mede

3„

aantgeen bij onse gemene brieven, successive aan

gehaelt staet, nopende de zaken mij bij uEd. aparte

Memorie aan bevolen, tot mijding van Onnodige

roditen, en dient wijders dan in vervolg en tot

pligtschuldig berigt, hoe ik volgens ons gemeen

recit vande conferen

advys van 2.' Iulij, daags te voren met radja

tie met radja bonij over

de zaek 1: radja biemna

Boni in Conferentie getreden ben, tot verhandelin

der bewuste zaken, off het hatel. proces ten laste

radja biema over de moord aan zijn moeije de

Coninginne van dompo, 't geen dan in wijse, als

bij voors.t na berigt genarreerd staet, geventileerd

vetten

en radja biema na slands wise schuldig verklaerd

wierd, terwijl zijn hoogh.t sig int openbaer net

verder wilde uijtten: wanneer ik net zijn hoogh.t

die met geslotene den

in't hijmelijk en met geslote deuren besoigneerde,

ren nader werd

onderkorte repetitie van ’t geen te voren publijk

geventileert

verhandelt was. onder twelke dan nader over

zijn hoogh.ts gevoelen

de straffe en wijse hoedanig gesproken wierd, die

over de straffe

zijne hoogh.t meinde niet te swaer te konnen vallen,

dat de landswetten inde opgaande Line geen

onderscheit stelden, en dat die zijn vaders suster

om ’t leven bragt, geen minder straf verdiende

als