closeTerug naar inventaris

Transcriptie

55.

Van Macassar den 29:en Aug:s segr

tehelpen: ieder was stawogende op den uijtlog,

die hoewel wat talmelde, egter nog ten besten

lukte, want de voors. gecommitt:s lieten de

dienaren van radja biema eerst buijten gaen,

en bragten ’t naderhand, met de tusschenkomende

intercessie vanden ondercoopman Iunius,

zoover dat de Coningin Eijndelijk bij mij quam,

nevens radja biema, die verlof had, haer zoo ver

te geliijden, dog zonder gevolg off geweir: wanneer

naverloop van een kleen uur, de Coningin van

biema, eijndelijk met haer voedster inde Coninkl.

draegzetel geset, en zoo des avonds ten 9. uren

na goa gebragt wierd, waermede alles in stilve

en 8. Crage die sonder bloedstorting ten eijnde

haekte. ik zal mij aangaande de Omstandigheden

mede gedragen, aan mijne bij gevoegde Copia

Notulen vanden 29. en 20. deser die (met het nader gerefereert, tot de

bijgevoegde Copij notulen

vervolg van het verhandelde op 21. en 22.

Couramt) onder andere opmerkinge mede

dicteren, de protestatie van radja biema, dat hij

zijn vrauw op onse ordre wel over gaff maer

int huwelijk niet van haer scheijde &.a dog het

aangetekende, onder den 22. d.o dicteert het

versoek der gorte afgesondene, onder Crain

versoek der goate afgeson

bontesongo, die onder danksegginge voor d.o

dene tot dissolvatie van’t

overgave vande biemase Coningin, met een

huwelijk

versogten mijne toestemminge, tot dissolvatie

van ’t huwelijk, naslants wetten; dog dat ik hun

ditaijeerend b'antwoord

met een dilaijerend antwoord heb gedepescheert,

terwijl d.o Coningin swanger was, en dog in die

tijd