closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1695

regen

Van Ternaten onder dato 10.' Julij 1695

soude doen bekent maken off zelfs aenseggen, (welk

request hier agter tot uEd: speculatie bijgevoegt is

Edog tot dato deses zoo van teen als ’t ander niets

geobtineert hebbende, ende 'tschip de Coning van

bantam reets zonder familie al eenige dagen zijnde

vertrecken, zulx den remonstrant nit anders

dan zijne verdere ruine te gemoet liet, met hem

alhier nog langer buijten dienst te doen verblijven,

zoo is hij remons kamt zig in alle ootmoedigheijt

wendende tot VHoEd: groot agtb: met demoedige

bede dat uw Ed: agtb believen den remansrant

van hier na batavia op te ontbieden, ofte zodanig

met hem remonstrant te handelen, als ten meesten

nutte zijnes geringe persoon en familie sullen

nodig oordelen te behoren; sullende hij remonstrant

zig die gunste met trouwschuldige diensten

Ontrent uw HoEd: groot agtb: ende de Comp.e

allesints tragten waerdig te maken, tot een vertoog

en bewijs dat hij remonstrant is en blijft. Ed:

Ernffeste, Ho: agtb:, manhafte, welwijse, voorsz:

seer genereuse Heren, Onderstont uEd: onderda„

„nige en altoos dienstschuldige dienaren, was getekent

Abraham de Decker, ter zijde ston Ternaten

bij CCasteel orangie 20.' Iulij 1695.

aendee agtb: heer Cornelis vander

duijn, gouv.r en directeur deser Moluccos,

Mitsgr. den E. raad

E: agtb. here

den requestrant abraham de decker, geeft met

nedrige

75.