closeTerug naar inventaris

Transcriptie

oier

83.

Van Ternaten 2.o october 1695.

de schenckagie ten bedrage van rd.s 976.½.

aan zijn hoogh.t, den voorleden hare buijten ordinair

gedaen, en welke VHoEd: hebben gelieven te

de gifte aan sijn hoogh.t

ordonneren op reecq: van Extr. schenkagie aff

den voorleden Iare gedaen

op reecq. van extc. on„

te schrijven, zodanig ten laste gebragt, invoegen

gelden segge serenkragie

daermede VHoEd: g'eerde behel agtervolgt zijnde

afgeschreven

ook met eenen de reecq. van Tidors Coning

't eenemael verevent is.

In onse missive van dato 27. aug.o des voorleden

Iaers, hebbenwe VHoEd: kennisse gegeven dat ons bij

Missive van dato 7. en 16. der voors: maand, door

de bandate regeringe was verwittigt, de verschij„

„ninge van verscheijde Japoese CorreEerre van

Laurasouwel en Salawattij inde L: ooster Eijlanden

waer van wij als doen Tidors Coning stonden

te verstendigen, om welk met des te meerder

den ficaelz: asthijp Claes

kragt te doen, wij den Coopman en fiscael Iacob

en teerts. alsteijn

Claes. en Secretaris Pieter alsteijn onder dato 27

gecommitt. zynde na

december a.o passado als onse Expresse gecommitt:den Co: van heer

na derwaerts hebben afgevaerdigt, met last zijn

corre

Hoogh.t voor te dragen, dat vier Corre„ van

de roverijen wanvier

Massouel voorkeffing gewees, aldaer hadden verkreijt

missiuwelse Correcorren,

en nog ses andere

dat nog niet ses andere vaert: onder het gesag

vaert. tot keij en ourij

van den koutchil boelang, woenkalmij en

gedaen voor te dragen

mitsgaders

saleekt tot keij, en vuring een hooff gedaen, en

aldaer 73. zoo keijenesen als ouryjers hadden

gelijk

bekomen, wijders een radja van maraen genaemt

Malaba