closeTerug naar inventaris

Transcriptie

34

inge

139.

Van Ternaten 2.s october 1695.

van de schepen respective van 't eene schip opt ander„

sal geen schippers nog

overgaen, nog de laetste aanland sullen mogen geligt boekhoud„s sonder ver„

„antw: hoerer consumtie

worden, ten zij deselve hunne Consumtie alvorens verplaetse werden

nabehoren beantwoord, en aan hare vervangers

van ’t restant behoorlijk Transport sullen hebben

gedaen, waer van telkens de bevindinge u ho: Ed:

staet toegesonden te werden.

ten tweden, hoeveel arak apij aan de scheeps gesellen

in plaets van gesneden arak ieder dagelijx tot

randsoen is toegelegt

Ten derden dat bij afschepinge van geld, goud, offt

de afscheping van gel

andere kleijnodien, de afpackinge vandien, en het

f. sal in presentie van

tellen vande specien, in presentie vanden schipper en den boekhouder en schipper

geschieden

boekhouder, pertinent sal moeten geschieden, latende

de kusjens off kassen derselver, door haer beide

mede versegelen, en als men dier gel: afgepakt goud

en silvere specien off kleynodien van Batavia off

Elders ontfangt, dat deselve als dan in presentie van

die het zodanig ontfangen heerft, weder zal moeten

geopent, nagetelt en gewogen werden, Immers in

zoo verre hetselve alhier applicabel zijn

tempierden dat het spek tot 320. ende boter tot

340. lb. hervat, zoo wel aanland als bij die der schep

sal moeten verantwoord werden

Ten vijfden betreffende het onnodig verquisten van

buspoeder, waerin bij ons weten nog geene Excessen

zijn begaen

Ten sesden datmen voortach egegie belasting van

Comp.