closeTerug naar inventaris

Transcriptie

152.

Van Ternaten 5: Octob: 1692

schultpligtig sal werden geobserveert.

de wijn die tot het gebruijken van ’t H: avond

mael heeft gediend, is alhier noijt uijt de middelen

van de kerk betaelt, maer altijd op reecq. van

Extr. ongelden afgesz., gelijk sulx voortaen

om gelyker voegen

op VHoEd: goevinden„ staet geobserveert te

werden

voor het gesondene pecieboekje van alle

soorten van maten en gewigten &.a, blijvenw

hertgrondig dankbaer, en sullen niet manqueeren

te besorgen, dat het selve alhier tot een regleut

werde gebruijkt.

wij sullen in opevolginge van uEd: gro: agtb:

geenchial: d.a sullen

hoog geerd bevel niet onderstaen voortaen alhier

hier meer volbout

eenige Chialoepen off groter vaers. op te

werden, hoewel

setten, te timmeren nog te volbouwen, maer

daerom benodigt zijnde deselve van uEd:

versoeken, hoewel wij niet konnen voorbij gaen

ten belange van het alhier aangetimmert

vaertuijg de lastdrager dit te seggen, dat

vande last drager

ongemeen veel diers daer van ongemeen veel diensten getrocken

geneten

en nog dagelix van komen te geneten, als

konnende het selve dertig lasten voeren,

en geen vaert. dien alhier aande hand hebben,

dewijle met Geen lasipoort zijn voorsien,

buijten dien bodem de houtwerken vande

pullas &.a afhalen, dat nu daer, voor een

Somma