closeTerug naar inventaris

Transcriptie

174.

het niet overleveren

der maandel. reecq

van den E.buys heeft

alhier grote verwar„

ringe veroorsaekt

hoedanig daer

Wijders ingehandel

45

Van Ternaten 2.o octob:r 1695.

gedoenil, zijn regterhand afgekatt zijnde

wijders met de doog gesrrat coorde ter dood

gestraft te werden, gelijk ingevolge van dien

op den 19. daeraen ook de Executie zij volbragt

nopende nu de gedane verevening der

administratie van wylenden oppercoopm

Pieter buijs zal:r, wy hebben hier voren uEd.

groot agtb. met alle submissie ten dele vertoemt

in welker voegen deselve door het niet dien

overleveren der maandel: reecq., zed.t Vls=o

1693: tot Ult.o Iulij 1694. off eenige de minste

kennis gevinge der door hem gedurende die 13.

maanden ontfangen off verstrekke goederen ten

agteren, en vervolgens in een t eenemael duijsters

verwarringen zij geraekt, als mede hoewe uijt

dien hoofde genoodsaekt zijn geweest, de twee

ondercooplieden, abraham de decker en daniel

tiers te Committeren, ten eijnde uijt alle de

Originele ordonnantien, voor zoo vele deselve

hun door de wed.e van den overleefden souden

konnen werden vertoont een accurate opstel„

linge bij maniere van maandelijxe reecq.

teformeren, omme als dan te zien op hoedanigen

wijse men desen verwarden boedel, buijten

schade vande EComp. en die vande wed.e

socf