closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Ternaten octo A:o 1695

agtb: hebben willen gedfereert laten, maer noit

haddenw' ged: dat gemelte wed.e ons dus schandel.

soude hebben beklad, met ons die zoo onverdiende

blame van op een harde moniere met haer

gehandelt te hebben, aangewreven, niet tegenstoen

haer E. zoo wel bewust is, dat men deselve hier

Ontrent zoo veel het mogel. is geweest, en het

interese van de EComp. heeft konnen lijden is te

gemoet gekomen, waervan onder meer andere

Exempel zij de inschickinge van 61: lb: tekort

bevonden plaat Coper, die deselve almede soude

hebben moeten vergoeden, Edog dewijler bij de

Pakhuijsen, een diergel: quantiteijt oud Coper

werk tendele uijt het verongelukte Iagje rotterdam,

geborgen, als van tijd tot tijd bij den anderen versamelt

wierde bevonden, en de meergem. soo ernstig

betuijgde, noijt eenig Coper ten dienste van haer

huijshoudinge uijt het pakhuijs genoten te hebben, zoo heeft

men om haer gelijk als gesegt, zooveel mogel te

gemoet te komen, dit overige tegens het te kont

bevondene laten valideren, buijten nog diverse andere

klennigheden, waer van 'er eenige werig, en

andere weder te kort zijn bevonden, diemen zoo

veel het Immers buijten schade vande EComp:e

heeft konnen geschieden, tegens den anderen heeft

perencontreerd, Edogh het was doen Ed: gr: agtb:

Eeren, dat wij, alhoewel reets van overlang,

Eenige presumtien waren geweest, egter nog met

Vast

175.

onverdiende blame door de

wed.e van de h:r buijs haer

ho: Ed: aangewreven

behulpsaande. aende

selve alhier ktoond