closeTerug naar inventaris

Transcriptie

184.

Van Ternaten 10:n octob.r 1695.

van ten belange der weescamer hebben gelieven te

requireren, om het welke als nu te voldoen wij

(gesegt hebbende, dat dies aangaande, zoo niet beter

weten het nodige bij onse voorleden Iaersee missive

van dato 21. September 1694. zy geadviseert

sullen seggen, dat de weeskamer althans volgens

opgevinge van weesmeesteren deser plaetse, besit

berigt vande weeskamer

een Capitale somme van rd.s 10762. 1.10. waer van

bij de Ecomp. a deposito lopen rd.s 10600. en bij die

kamers Cassa is in wesen een sommeije van

r.s 162. 1. 10. waer van een getal van 15.

wesen, alle Christen kinderen de penceren, bestaande

inde navolgende als

Iohannes vanden broek mixties, nagelaten soon

namen der weeskinderen

van hendrik vanden broek in zijn leven ondercoopm

het

en fiscael deses gouvernements„ veel meerder

Jarig Egter voor als nog niet wel bequaem

Om zijne middelen zeefs te administreren, hoeda„

„nig hij te deser plaetse en onder het oog der

weeskamer is remorerende

Andries Jaboen nagelaten zoon van den Christen

Chinees Jan Taboen, is nog minder Iarig Edog

redelijk bequaem, om zijn dingen zelfs te doen

wes aan den selven ook reets voor dato eenige

penn. tot het beginnen van een smallen handel

zijn verstrekt: en hij tig in deselve getrouw en

neerstig gedragen hebbende staet hem in't korte

apparent