closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Terciaten 10.'n october 1695.

ten Eijnde uEd. kennelyk mag zijn, van en door

wien, dus schandelens hebbe gecalimnneerd

geweest, onder eerbiedige submissie, uEd. zulx

niet anders gelieven te geduijden, als een schuldig

en waeragtige toepassinge, op en ontrent den

gene, die mij ten onregte, in eer en goede naem,

heeft getragt stinkende te maken, en alsoo

een ander aante vrijwen, waermede hijselver

t eenemael vuijl en besinde zij. hiermede aa

Onderstont en was getekent M: d' Meester

ter zijdestont Ternaten in’t Casteel Orangie

den 10. October 1695.

Translaet van seker Maleytse

brieff door de rijxgroten van Taroena

aande E.h.r Corn. vanderduijn gouv.r

en raad gesz. de dato 24. aug.o 1695.

Ontfangen tot Ternaten den eersten

October daer aanvolgende

Aan den HoEd: wijse en verstandige Heer

den gouv.r Cornelis vander duijn en

desselfs raad, die roemrugtig in de

Moluccos en over de Eelebese Eylanden is

Welvaert

Ed: Heer en heren

desen brieff uijt een opregte genegenth.t benevens

Eele groete van ons, alle de rijxgroten vande

regering

197