closeTerug naar inventaris

Transcriptie

38:

nopende de gearresteerde

penn:e van denE„ stul

een vast reglem.t opt

kleen zegel gestelt

Item een Instructie voor

wijkm.rs en eend.o voor

Commiss:sen van klene

zaken

Van Banda Den 26.' Maij 1695.

somma van rd.s 4200. den Estul toekomende, daer

op diend dit onderdanig dat de wed.e prusscher ons

inde gepasseerde maand October reets ontsag daer

van versogt heeft, 't geen bij ons op 31. dier Maene,

om redenen in politique resolutie ter neer gestelt

aen haer is toegestaen, te meer wij geen schriftelijk

arrest daervan hadden gesien. d’andere twee

partijen als Iacob Pietersz. en den ouden vanden

broek zijn mede ontslagen, dog den eersten is nog

geheel onvermogen om die aff te seggen

wij hebben voor den dienst vande Comp. nood sakel:

gedagt, dat men een vast reglement op het kleijn

zegel stelde; waer van door den gesaghebber een

ontwerp in vergaderinge gebragt zijnde; ts het

selfde zoodanig geapprob. gelijk zulx onse resolutie

aenwijst

van 4. October„ in hope het VHoEd: bevallig sal

zijn

gelijk mede de Inftructien voor wijk en buurtmeester

als mede voor Commiss:s van kleene saken, om

redenen bevat in onse resolutie van 31. october

J:o leden, welke alle in die kortheijt des tijds opgestelt

zijnde, egter na ons gering oordeel na dese plaets

gelegenth.d geschikt is, invertrouwen van VHold.

aggreatie daer over 't Erlangen

Wij hebben hier voor gesegt dat er van hier maer een

borger Chialoep namentl. van reimer na Tambocco,

en bangan, om slaven ten handel was gevaren

welkers stuurman te rug komende ons geklaegt

heeft